Elektrik Tesislerinin Proje Onayı ve Kabul İşlerine Ait Yetkilendirmelere İlişkin Usul ve Esaslar

Onaya sunulan elektrik tesislerinin projeleri, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığınca yayımlanan Elektrik Tesisleri Proje Yönetmeliğine ve bu Yönetmeliğin 9. maddesinin (1) nolu alt bendi uyarınca TEDAŞ tarafından yayımlanan/yayımlanacak usul ve esaslara uygun olarak hazırlanacaktır. Dağıtım şirketlerince TEDAŞ/Bölge Koordinatörlüğüne onay için gönderilecek projeler, yönetmelikte belirtilen sürelerde aksama ve/veya gecikmeye sebep olunmamasını teminen Proje Onay Birimiyle mutabık kalınarak koordineli olarak sunulacaktır.

Bu kapsamda;
 1. Lisanssız Elektrik Üretim Tesislerinden RES, JES, BES, TES ve kurulu gücü 100 kW'ın üzerinde olan GES'ler ile diğer lisanssız tesislere (HES'ler hariç) ait projelerin onay işlemleri TEDAŞ Genel Müdürlüğü tarafından yapılacaktır.
 2. Lisanssız Elektrik Üretim Tesislerinden kurulu gücü 100 kW ve altında olan GES üretim tesislerinin proje onay işlemleri Bölge Koordinatörlükleri tarafından yapılacaktır.
 3. Üretim santrallerini şebekeye bağlayan 36 kV ve altı ENH ve eş değer yeraltı kablolu projelerin onay işlemleri TEDAŞ Genel Müdürlüğü tarafından yapılacaktır.
 4. 36 kV ve altı şalt sahası/ DM (Dağıtım Merkezi) tesislerinden Dağıtım Şirketlerinin yatırım programında yer alanların projelerinin onay işlemleri Bölge Koordinatörlükleri tarafından yapılacaktır.
 5. 36 kV ve altı ENH Direkleri tip projeleri ile kamuya ait park, bahçe, tarihi ve ören yerlerinin aydınlatılması ile trafik sinyalizasyonu hariç, genel aydınlatma kapsamındaki Aydınlatma Direği Tip Projelerinin onay işlemleri TEDAŞ Genel Müdürlüğü tarafından yapılacaktır.
 6. Kamuya ait park, bahçe, tarihi ve ören yerlerinin aydınlatılması ile trafik sinyalizasyonu hariç, genel aydınlatma kapsamındaki Aydınlatma Projelerinin onay işlemleri Bölge Koordinatörlükleri tarafından yapılacaktır.
 7. Elektrik dağıtım şirketlerinin onaylı yatırım programında yer alan YG (OG) enerji nakil hatlarından 3/0 AWG ve üzeri kesitte olanların projelerinin onay işlemleri TEDAŞ Genel Müdürlüğü tarafından yapılacaktır.
 8. Elektrik dağıtım şirketlerinin onaylı yatırım programında yer alan projelerin (KET'ler ile 3/0 AWG ve üzeri kesitte olan enerji nakil hatları hariç) onay işlemleri Bölge Koordinatörlükleri tarafından yapılacaktır.
 9. Elektrik dağıtım şirketlerinin onaylı yatırım programında yer alan AG (1 kV ve altı) ve müşterek direkli enerji nakit hatları ile eş değer yeraltı kablolu projelerin onay işlemleri Bölge Koordinatörlükleri tarafından yapılacaktır.
 10. İlgili OSB tarafından talep edilmesi halinde OSB bölgelerinde yer alan elektrik tesislerinin proje onay işlemleri Bölge Koordinatörlükleri tarafından yapılacaktır.

Onaylı projesine,sözleşmesine, yürürlükteki ilgili tüzük, yönetmelik, standartlar ve şartnamelerine uygun olarak yapılmış olan elektrik tesislerinin geçici ve kesin kabul işlemleri, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığınca yayımlanan Elektrik Tesisleri Kabul Yönetmeliğine göre yapılır. Onaylı projesi bulunmayan tesislerin kabul işlemleri yapılmaz.

Bu kapsamda;
 1. Lisanssız Elektrik Üretim Tesislerinin RES, JES, BES, TES ve kurulu gücü 100 kW'ın üzerinde olan GES'ler ile diğer lisanssız tesislerin (HES'ler hariç) kabul işlemleri ve tutanak onayı TEDAŞ Genel Müdürlüğü tarafından yapılacaktır.
 2. Lisanssız Elektrik Üretim Tesislerinin kurulu gücü 100 kW ve altında olan GES üretim tesislerinin kabul işlemleri ve tutanak onayı Bölge Koordinatörlükleri tarafından yapılacaktır.
 3. Üretim santrallerini şebekeye bağlayan 36 kVve altı ENH ve eş değer yeraltı kablolu tesislerin kabul işlemleri ve tutanak onayı Bölge Koordinatörlükleri tarafından yapılacaktır.
 4. 36 kV ve altı şalt sahası/DM (Dağıtım Merkezi)tesislerinden Dağıtım Şirketlerinin yatırım programında yer alanların kabul işlemleri ve tutanak onayı Bölge Koordinatörlükleri tarafından yapılacaktır.
 5. Elektrik dağıtım şirketlerinin onaylı yatırım programında yer alan elektrik dağıtım tesislerinin (KET'ler hariç) kabul işlemleri ve tutanak onayı Bölge Koordinatörlükleri tarafından yapılacaktır.
 6. İlgili OSB tarafından talep edilmesi halinde OSB bölgelerinde yer alan elektrik tesislerinin kabul işlemleri ve tutanak onayı Bölge Koordinatörlükleri tarafından yapılacaktır.