TÜRKİYE ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ

Varlık Yönetimi Dairesi Başkanlığı

Harita ve Kamulaştırma Müdürlüğü

6446 sayılı Elektrik Piyasası Kanununun 19. maddesi hükümleri doğrultusunda elektrik dağıtım tesislerinin isabet ettiği özel mülkiyete konu taşınmazların kamulaştırma iş ve işlemleri TEDAŞ Yönetim Kurulunun 18.11.2021 tarih ve 36-4079 sayılı Kararı ile onaylanan ‘’Taşınmaz Teminine İlişkin Usul ve Esaslar” kapsamında yürütülmektedir.

2942 Sayılı Kamulaştırma Kanunun 7. ve 31/b maddelerine göre TEDAŞ adına tesis edilen gayri ve ayni hakların terkin işlemleri yürütülmektedir.

 

Emlak Müdürlüğü

Deplase edilen veya toplatılan elektrik dağıtım tesislerine ait Genel Müdürlüğümüz uhdesindeki direk yerleri ile üçüncü şahıs/Kamu Kurum ve Kuruluşlarının mülkiyetindeki taşınmazların üzerinde yer alan irtifak/intifa hakkı satış/terkin taleplerine yönelik iş ve işlemlerin yürütülmesi ile mülkiyete konu deplase taleplerine ilişkin çalışmalar yürütülmektedir.

Genel Müdürlüğümüz uhdesindeki taşınmazlara yönelik olarak diğer Kamu Kurumlarından gelen taşınmaz devir/trampa taleplere ilişkin gerekli işlemler yürütülmektedir.

TEDAŞ ile Elektrik Dağıtım Şirketleri arasında imzalanan İşletme Hakkı Devir Sözleşmesi kapsamında kullanım hakkı özel Elektrik Dağıtım Şirketlerine devredilen taşınmazlarla ilgili olarak ortaya çıkan mülkiyet veya mülkiyetten gayri ayni haklara ilişkin sorun ve taleplerin yürürlükteki mevzuat hükümlerince çözülmesi için gerekli işlemler yürütülmektedir.

 

Taşınmaz Kiralama ve Orman İzin İşlemleri Müdürlüğü

12.11.2022 tarih ve 32011 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren “Türkiye Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü Taşınmaz Kiraya Verme Yönetmeliği” hükümleri çerçevesinde TEDAŞ Genel Müdürlüğü mülkiyetindeki taşınmazların kiralanması işlemleri yürütülmektedir.

TEDAŞ’ın ihtiyaçları için taşınmaz kiralanması ve takip edilmesine yönelik iş ve işlemler yürütülmektedir.

Genel Müdürlüğümüz uhdesindeki direk yerleri ile üçüncü şahıs/Kamu Kurum ve Kuruluşlarının mülkiyetindeki taşınmazların üzerinde kira şerh terkin taleplerine yönelik iş ve işlemlerin yürütülmesi

Elektrik dağıtım tesislerinin ormanlık sahalarda kalan kısımları için alınan izinlerin takibine ilişkin işlemler yürütülmektedir.

 

İnşaat Müdürlüğü

TEDAŞ Genel Müdürlüğü uhdesindeki hizmet binaları ile tesislerin büyük bakım-onarımlarına ilişkin depreme karşı güçlendirme, tadilat ve tüm altyapı projeleri ile ihale dosyalarının hazırlanması, ihale sonrası sözleşme, proje ve teknik şartnamelerine uygun olarak kontrollük ve kabul çalışmaları işlemleri yürütülmektedir.

Yenilenebilir enerji santrallerine ait proje onay ve kabullerinin yapılmasına ilişkin çalışmalarda bulunulması işlemleri yürütülmektedir.