LED Yol Aydınlatma Armaturleri Teknik Şartnamesi Taslağı

Resim

LED Yol Aydınlatma Armaturleri Teknik Şartnamesi Taslağı

Ar-Ge Planlama ve Dış İlişkiler Dairesi Başkanlığı Görevleri

Organizasyon ve Metod Müdürlüğü:
- Sayıştay Denetim Raporlarında yer alan önerileri belirli formatta hazırlayarak ilgili Başkanlıklara dağıtımını yapmak ve gelen cevapları Yönetim Kuruluna sunmak.
- Yönetim Kurulunca onaylanan cevapları TBMM KİT Komisyonu Başkanlığı'na ve ilgili kuruluşlara dağıtımını yapmak, KİT Komisyonu Toplantılarına hazır hale getirmek.
- KİT Alt ve KİT Üst Komisyon Toplantıları ile ilgili yazışmalar yapmak.
- TBMM KİT Komisyonu Tutanaklarında yer alan sorulara cevap hazırlamak.
- İl Aydınlatma Komisyonları toplantılarına ilişkin yazışmalar yapmak.
- Başkanlığın Aylık ve Yıllık Faaliyet Raporlarını hazırlamak.
- TEDAŞ'ın Bakanlık ve diğer Kamu Kurum Kuruluşları ile olan Koordinasyonunu sağlamak.

Enerji Talepleri Değerlendirme ve İstatistik Müdürlüğü:
- Enerji tesisleri ile ilgili olarak 3. şahıslar tarafından Şirketimiz aleyhine açılan davalara esas teşkil etmek üzere, Hukuk Müşavirliğinden Başkanlığımıza intikal eden mahkeme müzekkerelerinin teknik yönden incelenerek cevaplandırılmasını sağlamak,
- TBMM'den Enerji Bakanlığı kanalıyla Başkanlığımıza intikal eden yazılı soru önergelerinin dağıtım şirketlerine gönderilerek cevaplandırılmasını sağlamak,
- Organize Sanayi Bölgelerince inşa edilerek Şirketimize devredilen elektrik tesislerinin 6446 sayılı Enerji Piyasası Kanunu Hükümlerince geri verilmesi işlemlerini yürütmek,
- Resmi İstatistik Programı kapsamında, Türkiye Elektrik Dağıtım ve Tüketim İstatistiklerinin yıllık bazda üretilmesi ve kitap haline getirilerek tüm ilgili kurum ve kuruluşlara dağıtımını yapmak.
- İçişleri Bakanlığınca gönderilen yeni köy kurulması, isim değişikliği ve bağlı tescili ile ilgili yazıları ilgili Dağıtım Şirketlerine göndermek.
- Kurum içi ve dışı istatistiki bilgi taleplerini karşılamak.

Yatırım Programları İzleme Değerlendirme ve Koordinasyon Müdürlüğü:
- Yatırım Programı hazırlama genelgesini hazırlayarak Şirketimiz birimlerine göndermek.
- Şirket birimlerinden gelen ve uygun görülen yatırım tekliflerini kitap haline getirerek, Yatırım Programı tasarısını Yönetim Kurulunun onayına sunmak ve ilgili kuruluşlara göndermek.
- Yatırım Programı ödeneklerinin detay ve alt detay programlarını hazırlayarak Yönetim Kurulu onayına sunmak.
- Yatırım Programlarını uygulama esaslarını belirleyen genelgeyi hazırlayarak ilgili birimlere göndermek.
- Üçer aylık dönemler itibarıyla plan uygulamasına ilişkin değerlendirme raporlarını (dönem gerçekleşme raporları) hazırlamak.
- Üst kuruluşların Yönetim ve diğer birimlerin ihtiyaç duyduğu mali yatırım vb. bilgileri uygun formatlarda periyodik veya verilen talimatlar doğrultusunda rapor haline getirmek.
- Üç aylık harcamaları Kalkınma Bakanlığı ve TÜİK' in istediği formlarda hazırlamak.
- Makine Teçhizat, İşletme grubu ve etütler ödeneklerinden tahsis yapmak.
- Yatırımlar, harcamalar ve gerçekleşmelerle ilgili Üst makamlara bilgi notu, tablo hazırlamak.
- Yıl sonu kesin bilançoyu yapmak, Yönetim Kuruluna sunmak ve ilgili kuruluşlara göndermek.


Sistem İşletme Müdürlüğü:
- Dağıtım Şirketlerinin Faaliyetlerinin İncelenmesi ve Denetlenmesine yönelik EİGM ile TEDAŞ arasında düzenlenen 21.05.2013 tarihli protokol gereğince Elektrik Dağıtım Şirketlerinin faaliyetleri kapsamında Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı ile birlikte denetimini yapmak. - ETKB tarafından bildirilen çeşitli konular da Elektrik Dağıtım Şirketlerinin kısmi inceleme ve denetim çalışmalarını yapmak.
- Elektrik dağıtım sistemindeki elektrik kesintileri, özel dağıtım şirketlerinden alınan bilgiler dahilinde Başkanlığımız bünyesindeki Kriz Merkezi tarafından takip edilerek ETKB ve kurumumuz yöneticilerine e-mail ve sms yoluyla bilgi vermek.

Ar-Ge ve Dış İlişkiler Müdürlüğü:
- AB ülkelerinde yayınlanan ve ETKB'dan gönderilen mevzuat bildirimlerinin takibi ve kuruluşumuzu ilgilendiren konularda bilgilendirme yapmak.
- TESAB birliği altında yürütülen Eurelectrıc ile ilgili yazışmalar ve bilgilendirmeler yapmak.
- AB'nin verdiği destek ve hibe programlarının takibi, kurumun bilgilendirilmesi, uygun projelerin olması durumunda bunların sunumunu yapmak.
- Dış Kredili Projelerle ilgili yazışmalar yapmak. (Dünya Bankası ve Avrupa Yatırım Bankası)
- Yurt dışı seyahatlerinin (eğitim, seminer, kabul vb.) prosedürleri ile ilgili yazışmalar yapmak.
- Yurt içinde yapılan (eğitim, seminer, kongre, fuar vb.) etkinliklerin ilgili birimlere bildirmek.
- Firmaların tanıtımları için organizasyon yapmak.
- Şirketimizin üyeliği olan Ulusal ve Uluslararası Kuruluşlarla yapılan çalışmaları takip etmek.

Sistem Bakım Müdürlüğü:
E.T.K.B. tarafından Genel Müdürlüğümüze verilen kabul yetkileri çerçevesinde;
- Lisanssız elektrik üretim tesislerinden RES, JES, BES. TES ve GES'ler ile diğer lisanssız tesislerin kabul işlemlerini yapmak.
- Üretim santrallerini şebekeye bağlayan 36 kV ve altı ENH ve eşdeğer yeraltı kablolu tesislerin kabul işlemlerini yapmak.
- İlgili OSB tarafından talep edilmesi halinde OSB bölgelerinde yer alan elektrik tesislerinin kabul işlemlerini yapmak.
- Elektrik dağıtım şirketlerinin onaylı yatırım programında yer alan elektrik dağıtım tesislerinin (KET'ler hariç) kabul işlemlerini yapmak.
- 36 kV ve altı şalt sahası/DM (Dağıtım Merkezi) tesislerinden Dağıtım Şirketlerinin yatırım programında yer alanların kabul işlemlerini yapmak.

Dağıtım Şebekeleri Planlama ve Güncelleştirme Müdürlüğü:
- Elektrik Piyasasında Lisanssız Elektrik Üretimine İlişkin Yönetmelik kapsamında kurulacak olan üretim tesislerinin proje onayını yapmak.
- Lisanssız üretim tesislerinin mevzuatı ve projeleri ile ilgili eğitimler vermek.
- Lisanssız üretim tesislerinin kabullerine katılım sağlamak.
- Sektörü ilgilendiren konulardaki mevzuat çalışmalarına katkı vermek.
- Teşekkülümüzün çalışma alanı ile ilgili hususlarda görüş bildirmek.
- Çevre ile ilgili toplantılara katılım sağlamak.

Ölçü Sistemleri Kontrol ve Geliştirme Müdürlüğü:
- Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından yayınlanan tebliğ kapsamında oluşturulan Sayaçlar Teknik Komisyonu (SAYTEK) bünyesinde çalışmalar yapmak, sayaçların sağlaması gereken teknik kriterleri oluşturmak.
- Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı tarafından yürütülen LED Dönüşüm Projesi Uygulama Usul ve Esasları kapsamında çalışmalar yapmak.
Dağıtım Şebekeleri Genel Aydınlatma Müdürlüğü:
- Aydınlatma Yönetmeliği ve Aydınlatma Tebliği hükümlerine göre genel aydınlatma denetimlerini ve genel aydınlatma giderlerine ait faturaların takibini ve kontrolünü yapmak.