TEDAŞ'a devredilmiş alacakların yapılandırılması

Resim

Özelleştirme devir işlemleri esnasında TEDAŞ'a devredilmiş olan elektrik tüketiminden kaynaklı alacakların yapılandırılmasına ilişkin uygulama usul ve esasları belirlendi

28 Aralık 2022 tarih ve 32057 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 7429 sayılı Elektrik Piyasası Kanunu İle Bazı Kanunlarda ve 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun'un geçici 1 inci maddesinin üçüncü fıkrasına istinaden hazırlanan "Özelleştirme Devir İşlemleri Esnasında TEDAŞ'a Devredilmiş Olan Alacakların 7429 Sayılı Kanunun Geçici 1. Maddesinin Üçüncü Fıkrasına Göre Yapılandırılmasına İlişkin Usul ve Esaslar"ı belirlenmiştir.

 

Söz konusu Usul ve Esaslar şu şekildedir:


 

 

ÖZELLEŞTİRME DEVİR İŞLEMLERİ ESNASINDATEDAŞ'ADEVREDİLMİŞ OLAN ALACAKLARIN 7429 SAYILI KANUNUN GEÇİCİ

1 İNCİ MADDESİNİN ÜÇÜNCÜ FIKRASINA GÖRE YAPILANDIRILMASINA İLİŞKİN

USUL VE ESASLAR

 

Madde 1- Amaç

(1)Bu Usul ve Esasların amacı; 7429 sayılı Kanunun Geçici 1 inci maddesinin üçüncü fıkrasına istinaden, Elektrik Dağıtım/Perakende Satış Şirketlerinin özelleştirilmesi esnasında Türkiye Elektrik Dağıtım Anonim Şirketine (TEDAŞ) devredilmiş olan elektrik tüketiminden kaynaklanan borçların yapılandırılmasına dair usul ve esasları belirlemektir.

 

Madde 2- Dayanak ve kapsam

(1) Bu Usul ve Esaslar, 28.12.2022 tarih ve 32057 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 7429 sayılı "Elektrik Piyasası Kanunu ile Bazı Kanunlarda ve 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun"a dayanılarak hazırlanmış olup söz konusu kanunun geçici 1 inci maddesinin üçüncü fıkrasında yer alan alacakları kapsar.

 

Madde 3- Başvuru şekli

(1) 7429 sayılı Kanunun geçici 1 inci maddesinin üçüncü fıkrası kapsamında yer alanvadesi01.10.2021tarihi (bu tarih dahil) itibariyle geldiği halde borçlarını ödememiş ve yapılandırmamış olan abonelerin 2023 yılı Eylül ayının sonuna kadar TEDAŞ Genel Müdürlüğünün Ankara adresindeki Mali İşleri Dairesi Başkanlığına ve/veya TEDAŞ Bölge Müdürlüklerine yazılı başvuruda bulunmaları halinde borçları 7429 sayılı Kanuna göre yapılandırılır.

 

Madde 4- Ödemeye ilişkin hükümler

(1) 7429 sayılı Kanunun geçici 1 inci maddesinin üçüncü fıkrası kapsamında yer alıp vadesi 1/10/2021tarihi (bu tarih dahil) itibarıyla geldiği halde 7429 sayılı Kanunun yürürlüğe girdiği tarih itibarıyla ödenmemiş ve yapılandırılmamış olan abonelerden olan alacakların asıllarının tamamının 2023 yılının Eylül ayının son gününe kadar TEDAŞ'a yazılı başvuruda bulunulması, ödenmesi gereken tutarın ilk taksitinin 2023 yılının Ekim ayının son gününe kadar ve bakiyesinin aşağıdaki tabloda belirtildiği şekilde her yılın ekim ayı son gününe kadar toplam beş eşit taksitte ödenmesi şartıyla, bu alacakların ödenen kısmına isabet eden fer'ilerinin tahsilinden vazgeçilir. Bu Usul ve Esaslara uygun olarak ödeme yapıldığı takdirde, 7429 sayılı Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten sonraki sürelere herhangi bir faiz, zam ve katsayı uygulanmaz.

 

1. taksitin son ödeme tarihi 31 Ekim 2023
2. taksitin son ödeme tarihi 31 Ekim 2024
3. taksitin son ödeme tarihi 31 Ekim 2025
4. taksitin son ödeme tarihi 31 Ekim 2026
5. taksitin son ödeme tarihi 31 Ekim 2027

 

(2) Taksitlerin son ödeme gününün resmi tatil gününe rastlaması halinde, son ödeme günü tatili takip eden ilk iş günüdür.

(3) 7429 sayılı Kanunun geçici 1 inci maddesi üçüncü fıkrası kapsamındaki borçlular tarafından bu Usul ve Esaslara göre ödenmesi gereken taksitlerden birinin süresinde ödenmemesi halinde ödenmeyen veya eksik ödenen taksit tutarının izleyen taksit ile birlikte gecikilen süre ve kesri için21/7/1953tarihli ve 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 51 inci maddesine göre belirlenen gecikme zammı oranında hesaplanacak geç ödeme zammı ile birlikte ödenmesi şartıyla bu Kanun hükümlerinden yararlanmaya devam edilir.

(4) Ödenmeyen veya eksik ödenen taksit tutarının izleyen taksit ile birlikte gecikilen süre ve kesri için21/7/1953tarihli ve 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 51 inci maddesine göre belirlenen gecikme zammı oranında hesaplanacak geç ödeme zammı ile birlikte ödenmemesi halinde 7429 sayılı Kanun hükümlerinden yararlanma hakkı kaybedilir.

(5) 7429 sayılı Kanun hükümlerinden yararlanma hakkının kaybedilmesi halinde borçlular, ödedikleri tutarlar kadar bu Kanun hükümlerinden yararlanırlar.

(6) 28.12.2022 tarihinden önce kısmen tahsil edilmiş olan alacakların bakiyesinin bu Kanun hükümlerine göre yapılandırılması halinde tahsil edilen tutarlarınretve iadesi yapılmaz.

 

Madde 5-Dava ve icra takipleri

(1) 7429 sayılı Kanun hükümlerinden yararlanmak üzere başvuruda bulunan borçluların bu borçlarla ilgili olarak dava açmayacaklarını ve/veya açtıkları davalardan vazgeçeceklerini başvuru esnasında yazılı olarak belirtmeleri şarttır. Davadan vazgeçme dilekçelerinin ilgili mahkemeye verilmesini müteakip davadan vazgeçme dilekçesinin mahkemece onaylı bir sureti borçlularca TEDAŞ'averilir. Borçlular tarafından söz konusu Kanun hükümlerinden yararlanılmak üzere davadan vazgeçilmesi halinde TEDAŞ tarafından da ihtilaflar sürdürülmez.

(2) 7429 sayılı Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten önce Kanun kapsamına giren alacaklarla ilgili olarak dava konusu edilmiş ve/veya icra takibi başlatılmış borçluların, Kanun hükümlerinden yararlanmak üzere başvuruda bulunması halinde, asıl borçlular ve kefiller hakkında sürdürülen davalar sonlandırılır, icra ve takip işlemleri durdurulur, tatbik edilen hacizler ödemeler nispetinde kaldırılır, buna isabet eden teminatlar iade edilir. Yapılandırma talebinde bulunan borçluların mahkeme masraflarını, icra masraflarını ilk taksit tutarı ile birlikte, vekalet ücretini ise son taksit ödeme süresi sonuna kadar ödemeleri şarttır.

(3) 7429 sayılı Kanun hükümlerinden yararlanmak üzere başvuruda bulunan ve açtıkları davalardan vazgeçen borçluların bu ihtilaflarıyla ilgili olarak karar tarihine bakılmaksızın bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten sonra tebliğ edilen kararlar uyarınca işlem yapılmaz ve TEDAŞ aleyhine hükmedilmiş yargılama giderleri ve vekalet ücreti bulunması halinde bunlar talep edilemez.

(4) TEDAŞ tarafından vazgeçilen davalarda verilen kararlar ile hükmedilen yargılama gideri, vekalet ücreti ve fer'ileri talep edilmez ve bu alacaklar için icra takibi yapılmaz. Vazgeçme tarihinden önce ödenmiş olan yargılama giderleri ve vekalet ücretleri geri alınmaz.

 

Madde 6- Çeşitli hükümler

(1) 7429 sayılı Kanunun geçici 1 inci maddesinin üçüncü fıkrası kapsamına giren tüm alacaklarla ilgili olarak 2027 yılı Ekim ayı son gününe kadar ilgili kanunlarda öngörülen zamanaşımı süreleri işlemez.

(2) Tarımsal sulamada kullanılan elektrik tüketiminden kaynaklanan alacakların 7429 sayılı Kanunda belirtilen taksit ödeme zamanını, alacakların bulunduğu bölgeleri, illeri ve ürünlerin hasat dönemlerini dikkate alarak değiştirmeye TEDAŞ Yönetim Kurulu yetkilidir.

(3) 2/7/2008tarihli ve 5779 sayılı İl Özel İdarelerine ve Belediyelere Genel Bütçe Vergi Gelirlerinden Pay Verilmesi Hakkında Kanun hükümlerine göre verilen paylardan 7061 Sayılı Bazı Vergi Kanunları İle Diğer Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun kapsamında özelleştirme işlemleri sırasında TEDAŞ'a devredilmiş olan elektrik tüketiminden kaynaklanan borçlarına karşılık ilgisine göre Maliye Bakanlığı ve İller Bankası A.Ş. tarafından kesinti yapılmak suretiyle borçları tahsil edilmeye devam edilen Belediyeler ve bağlı kuruluşları ile sermayesinin yüzde ellisinden fazlası belediyelere ait şirketler ve il özel idareleri de başvuru yapması halinde bu Kanun hükümlerinden faydalanırlar.

Madde 7- Yürütme

(1)Bu Usul ve Esasları Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş. Genel Müdürü yürütür.


 

Usul ve Esas için Tıklayınız.